Oferta

Zakład “DDD” Fat Rat Ełk od 1993 roku wykonuje usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji:

Zakres usług:

 • tępienia szkodników: mącznych i zbożowych
 • tępienia insektów: prusaki, karaluchy, mrówki faraona, rybiki, pluskwy
 • tępienia owadów: muchy, mrówki, osy, szerszenie, pchły, komary, meszki
 • tępienia gryzoni: myszy, szczury, nornice


Deratyzacja, Dezynsekcja, Dezynfekcja:

– pomieszczeń gospodarczych, mieszkalnych, szpitalnych, przedszkola, żłobki, biura, hotele, restauracje, szkoły, sklepy, akademiki, piekarnie, masarnie, stołówki, magazyny zbożowe, spółdzielnie mieszkaniowe itd.
Do wykonywanych usług stosujemy szeroką gamę najnowszych środków krajowych i z importu, zarejestrowanych, dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

Usługi w obiektach szpitalnych, żłobkach, przedszkolach, spółdzielniach mieszkaniowych wykonujemy środkami, które zyskały pozytywną ocenę toksykologiczną w Państwowym Zakładzie Higieny.

W naszej pracy opracowujemy i wdrażamy procedurę zabezpieczeń obiektów przed infestacją gryzoni i owadów. Wystawiamy protokoły pokontrolne wymagane przez sanepid.

 • Identyfikujemy i oceniamy zagrożenia przed szkodnikami
 • Rozpoznajemy krytyczne punkty kontrolne w jakich pojawić się może zagrożenie
  celem jego zwalczenia
 • Dla każdego punktu kontrolnego ustalamy i podejmujemy zakres działań

Masz pytania?

Realizujemy wymagania sanitarne Unii Europejskiej

SYSTEM „HACCP”– zabezpieczenie obiektów przed szkodnikami i monitoring.

 HACCP czyli Hazard Analysis and Critical Control Point ( Analiza Ryzyka i Kontrola Punktów Krytycznych) która ma na celu zapewnienie czystości higienicznej produktów spożywczych przeznaczonych dla konsumentów. HACCP jest
wykorzystywany w firmach produkujących i handlujących produktami spożywczymi. Dostosowując zakres usług do potrzeb rynku, jak również wymogów służb sanitarnych harmonizujących polskie ustawodawstwo z prawem UE, oferujemy wprowadzanie do zakładów systemów zabezpieczeń przed szkodnikami i ich monitoringu zgodnie z systemem HACCP oraz zasadami GHP ( Zasady Dobrej Praktyki Higieny) i GMP ( Zasady Dobrej Praktyki Produkcji ).

GMP – Czyli Good Manufacturing Practice (Dobra Praktyka Produkcyjna) stanowi zestaw procedur produkcyjnych, nastawionych w szczególności na higienę produkcji oraz zapobieganie wytwarzaniu produktów nie spełniających wymagań jakościowych, w tym również zmienności cech produktów. GMP jest najczęściej wydawana w formie tzw. „Kodeksów GMP” lub „ Kodeksów Praktyki”, w których są
zawarte wszystkie wymagania dotyczącej Dobrej Praktyki Higienicznej ( GHP ) oraz zgodne z obowiązującymi w danym kraju przepisami sanitarnymi i weterynaryjnymi dotyczącymi pozyskiwania, przetwarzania i obrotu żywnością .

GMP obejmuje wszystkie aspekty produkcji żywności dotyczących:

 • lokalizacji i otoczenia zakładu produkcyjnego
 • budynków i pomieszczeń produkcyjnych
 • maszyn i urządzeń
 • procesu produkcji
 • pomieszczeń socjalnych
 • mycia i dezynfekcji
 • magazynowania i dystrybucji
 • higieny personelu


GHP
 
Czyli Good Higienic Practice ( Dobra Praktyka Higieniczna ) to spisane reguły dotyczące spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych na każdym etapie produkcji. Wprowadzając GHP należy zebrać wszystkie aktualne przepisy prawne dotyczące wymagań sanitarnych.

GHP swoim zakresem obejmuje:

 • stan sanitarny otoczenia zakładu
 • stan sanitarny poszczególnych pomieszczeń, stanowisk pracy, aparatury, urządzeń i sprzętu
 • zabezpieczenie zakładu przed gryzoniami i owadami
 • warunki temperaturowe i wilgotności
 • skuteczność mycia i dezynfekcji
 • stan sanitarny środków transportu
 • przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników

Warunkiem uzyskania przez firmę HACCP jest prawidłowe zabezpieczenie zakładu oraz żywności przed szkodnikami i gryzoniami oraz utrzymanie czystości poprzez dezynfekcje pomieszczeń. Nasza firma oferuję kompleksową obsługę systemu ochrony zgonie z zasadami HACCP.